Podmienky vstupu do zariadenia núdzového bývania
Lekárske potvrdenie
Formulár žiadosti o prijatie do zariadenia