Dobrý Pastier n.o.
Jó Pásztor háza
Staničná 126
076 51 Pribeník
Duchovný: Szabóné Kozár Éva Mgr.

Tel.: +421-56-6322422
Mobil: +421911966060
email: kozarevamgr@gmail.com
www.jopasztor.sk

Slovenská sporitežňa a.s.
č.ú. 0552044933/0900
IBAN: SK 17 0900 0000 0005 5204 4933 GIBASKBX
Duchovný: Szabóné Kozár Éva Mgr.